Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego smacznylunch.pl oraz określa warunki i zasady sprzedaży przez smacznylunch.pl produktów oferowanych przez serwis internetowy smacznylunch.pl, zwany dalej Serwisem .
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a sprzedającym, zwanym Serwisem.
 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym smacznylunch.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nich zasad.
 4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, co jest równoznaczne, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Właścicielem sklepu smacznylunch.pl jest firma Hindus Food Wojciech Maciejewski ul.Tumanowicza 1, 31-341 Kraków NIP: 945-200-89-44 REGON: 361226457

II. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę smacznylunch.pl.
 2. Użytkownik zarejestrowany – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Serwis - usługi świadczone za pośrednictwem strony smacznylunch.pl.
 4. Operator – smacznylunch.pl.
 5. Rejestracja - rejestracja w serwisie za pośrednictwem strony smacznylunch.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie - złożenie przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dyspozycji na daną potrawę, za pośrednictwem strony smacznylunch.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, z ewentualnym wskazaniem restauracji, w której będą realizowane zamówienia.
 7. Dostawa - dostarczenie danej potrawy przez Serwis do Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.

III. ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

 1. Serwis smacznylunch.pl zajmuje się dostawą posiłków do domu i biura w granicach miasta Krakowa.
 2. Dokonując zamówienia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego przy złożeniu zamówienia, Portal zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Serwisu do czasu uwiarygodnienia przez Użytkownika/Użytkownika Zarejestrowanego, iż podał on prawdziwe dane. Portal wskaże Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego podczas procesu zamawiania.
 4. Dostawa jest bezpłatna dla zamówień powyżej 50 zł. W przypadku mniejszych zamówień doliczony zostanie koszt 5zł.

IV. REKLAMACJE

 1. Użytkownik/Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do odwołania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 5 minut od chwili złożenia zamówienia.
 2. Brak jest możliwości odstąpienia od umowy ze względu na indywidualny charakter zamówienia.
 3. Reklamacje należy składać poprzez mail: info@smaczynlunch.pl
 4. Po przesłaniu formularza reklamacyjnego, Hindus Food Wojciech Maciejewski ustosunkuje się do wniosku reklamacyjnego w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz umiejętności posługiwania się nim.
 2. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Hindus Food Wojciech Maciejewski ul.Tumanowicza 1, 31-341 Kraków NIP: 945-200-89-44 REGON: 361226457 w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 4. Administratorem danych osobowych jest Hindus Food z siedzibą w Krakowie. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@smacznylunch.pl
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Operator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.